DJW - Logo

Sportongeval


Als lid van De Jonge Wingerd, ben je automatisch aangesloten bij VTV en hierdoor val je ook automatisch onder de polis sportongevallen die VTV bij de verzekerings-maatschappij Ethias (vroeger Omob) heeft afgesloten.

Indien je slachtoffer bent van een sportongeval of schade veroorzaakt hebt aan derden, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan onze secretaris, Jos Demol, via secretaris@jongewingerd.be. Onze club dient namelijk aangifte te doen uiterlijk binnen de 8 dagen na het ongeval.
 
Voor een vlotte verwerking van je aangifte, gelieve volgende informatie aan hem te bezorgen:

  • Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres van het slachtoffer
  • Plaats van het gebeuren
  • Aard van de opgelopen verwondingen en of er reeds een dokter werd geconsulteerd
  • Naam, voornaam en adres van de getuigen

Een samenvatting van de polis vind je hieronder terug. De volledige polis kan je ook nog eens nalezen.
 
Burgerlijke aansprakelijkheid

1.1. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van:

•de bij de VTV aangesloten clubs;
•het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;
•de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer;
•de spelers en de scheidsrechters;
•de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden.
 
Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten:
•kampioenschappen en tornooien;
•vriendschappelijke en andere wedstrijden;
•andere activiteiten zoals feesten voor de leden, bals, e.d. 

1.2. Is o.m. uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:

•schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap;
•schade aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden behalve van scheidsrechters en officials in functie. 

1.3. Verleende waarborgen:

•lichamelijke schade : 5.000.000 euro
•materiële schade : 620.000 euro 

Burgerlijke en strafrechterlijke verdedigingskosten

Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechterlijke rechtspleging tegen de clubs of de leden.
De dekking betreft kosten van advocaat, experten en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.
 
Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval

Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, “ een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer “.
Zijn alzo o.m. verzekerd:
•ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval ;
•zonnesteek ;
•beten van dieren of insecten ;
•gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots manifesteren zoals hernia’s, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, verstuikingen, enz... 

1.5. Gedekte kosten

•geneeskundige kosten zoals deze van geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, orthopedie, prothese, fysiotherapie,… (Ethias limiteert sinds 01/01/08 de terugbetaling van fysio- en kinesitherapiekosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) tot 125 euro per ongeval (om misbruiken te voorkomen))
•tandprothese : met een maximum van 500 euro per ongeval en 125 euro per tand ;
•apothekerskosten en kosten van gipsen met een maximum van 620 euro ;
•begrafenis ;
•vervoer van het slachtoffer.
 
De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.
 
1.6. Vaste vergoedingen
 
In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal:
 •in geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval : 7.500 euro;
•in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepsbezigheden : 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving;
•in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar, wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %: 15.000 euro en boven de 50 %: 30.000 euro. 

1.7. Uitsluitingen

Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.


 

Inschrijvingen zomer 2021


Schrijf je nu in voor het zomerseizoen 2021.

Zoals vorig jaar gebeurt dit enkel en alleen via de site van Tennis Vlaanderen.

Surf naar het clubdashboard van TC De Jonge Wingerd op de site van Tennis Vlaanderen via deze link: http://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2465.

Onderaan de tab "Tarieven" klik je op de knop "Lid worden" en kan je je inschrijven.

Na je inschrijving krijg je van ons een mail voor de betaling van je lidgeld. Als de storting binnen de acht dagen gebeurt, ben je ingeschreven. Het rekeningnummer van de club bleef ongewijzigd: BE81 7341 3226 1024.

Je kan ook eerst dit demo-filmpje bekijken voor meer info.

Interclub 2021


Wens je deel te nemen aan de interclub competities voor jeugd of volwassenen in 2021, stuur dan vóór 31 januari 2021 een mailtje naar interclub@jongewingerd.be.

Sponsors


 

AGENDA · ACTIVITEITEN


Geen geplande activiteiten op de agenda.

In de kijker


Luc Debroux

Regelmatig zetten we één van onze leden ‘In de kijker’ voor een gesprek over De Jonge Wingerd, het tennis en alles wat hem of haar nog lief is. Deze keer is het de beurt aan de stoerste motard van de club: Luc Debroux. 

Jeugdvriendelijke Tennisclub


TC De Jonge Wingerd kreeg ook voor het nieuwe seizoen de eer om zichzelf een 'jeugdvriendelijke tennisclub' te mogen noemen.

De VTV geeft dit label aan clubs die zich extra inspannen voor hun jeugdige leden.


 

Social Media