DJW - Logo

Statuten


De Jonge Wingerd vzw

Sportverening
1560 Hoeilaart

Identificatienummer : 835/74
Staatsblad van 19 augustus 1994 aangevuld met Staatsblad van 1 juni 2000

Hoofdstuk 1 : NAAM/MAATSCHAPELIJKE ZETEL/DOEL

Art 1 : De vereniging draagt als naam : Tennisclub de Jonge Wingerd, afgekort TC De Jonge Wingerd.
Art 2 : De zetel van de vereniging is gevestigd te 1560 Hoeilaart, Jos Biesmansstraat 51. Deze zetel kan steeds gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
Art 3 : De vereniging heeft tot doel, in het algemeen, het beoefenen van de tennissport door de leden, hun familie en derden te bevorderen. De vereniging moet de tennissport promoten bij de jeugd en zorgen voor een deskundige opvang en begeleiding. De werking van de vereniging geschiedt in het Nederlands. De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Tennisvereniging (VTV).
Art 4 : Zij wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde ontbonden worden.

Hoofdstuk 2 : LIDMAATSCHAP

Art 5 : Het aantal leden wordt bepaald door de raad van bestuur in functie van de infrastructuur. Lid wordt men door betaling van een jaarlijkse bijdrage en na voldaan te hebben aan de toetredingsvoorwaarden zoals bepaald door de raad van bestuur.
Art 6 : De raad van bestuur beslist zonder verhaal over de aanvaarding van nieuwe leden. Door hun toetreding verklaren de leden onvoorwaardelijk de statuten, de reglementen en de beslissingen van de vereniging te aanvaarden en na te leven. Om tot de vereniging toegelaten te worden is een minimale kennis van het Nederlands vereist.
Art 7 : Elk toegetreden lid is vrij zich uit de vereniging terug te trekken.
Art 8 : Overeenkomstig de wet kan de uitsluiting van een lid alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering bij beslissing van ten minste twee derde van de stemmen en slechts om redenen die verband houden met het belang, de waardigheid en de strekking van de vereniging.
Art 9 : De bijdrage per lid wordt door de raad van bestuur bij het begin van elk verenigingsjaar vastgesteld. Het maximum van de bijdrage wordt bepaald op 148,74 euro (6000 frank). De raad van bestuur heeft het recht een verhoogde bijdrage te vragen voor kandidaat-leden, woonachtig buiten de gemeente Hoeilaart. Voorgaande regel is niet meer van toepassing indien men reeds drie jaar lid is van de tennisclub.
Art 10 : De leden gaan, uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging, geen persoonlijke verplichtingen aan tenzij zij die zelf gewaarborgd hebben. Een lid dat zich uit de vereniging terugtrekt of uitgesloten wordt, of zijn rechtverkrijgenden, kunnen geen aanspraak maken op enig deel van het maatschappelijk bezit. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekening, noch verzegeling of inventaris van het bezit van de vereniging vorderen.

Hoofdstuk 3 : BEHEER

Art 11 : De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden gekozen door de algemene vergadering. De beheersfuncties zijn onbezoldigd.
Art 12 : De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering verkozen voor ten hoogste vier jaar. Om de twee jaar moet de helft van de leden aan herkiezing onderworpen worden. Voor de eerste maal worden de uittredenden per loting aangewezen bij de algemene vergadering. De uitredenden zijn herkiesbaar. Ieder lid dat minimum twee jaar aangesloten is bij de vereniging heeft het recht zich kandidaat te stellen. Het in artikel 3 bepaalde in verband met het nederlandstalig karakter van de vereniging geldt op absolute en meest dwingende wijze voor de bestuursleden.
Art 13 : De leden van de raad van bestuur kunnen ontslag geven of onzet worden door de algemene vergadering. De openstaande functies in de raad kunnen alleen aangevuld worden door de algemene vergadering. Een plaatsvervanger, aangeduid door de raad van bestuur in de loop van het verenigingsjaar, doet de ambstijd uit van hem die hij vervangt, dit tot de volgende algemene vergadering.
Art 14 : De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Hij kan nog andere functies instellen.
Art 15 : De raad van bestuur wordt maandelijks bijeengeroepen. De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de secretaris. De raad van bestuur mag slechts beslissingen nemen indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich alleen door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van hem die voorzit beslissend. Van de vergadering worden notulen gehouden.
Art 16 : De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide macht de vereniging te besturen. Hij is bevoegd voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking over maatschappelijke zaken die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij kan ondermeer alle gelden en waarden in ontvangst nemen, in betaling geven, opvorderen en kwijting daarover geven; alle bijdragen, schenkingen en legaten opvorderen en aanvaarden; alle roerende en onroerende goederen en rechten verkrijgen; vervreemden, ruilen, huren en verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar; geld in lening opnemen en daarvoor alle waarborg stellen; leningen of voorschotten toestaan en uitbetalen; alle toelagen en steungelden, zowel private als officiele aanvaarden en ontvangen in naam van de vereniging; dadingen aangaan; scheidsrechterlijke bedingen sluiten, bewilligen en verzaken. Deze opsomming is niet beperkend.
Art 17 : De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan één van haar leden of aan derde. Hij kan personeel aanstellen wiens werkzaamheden en bezoldigingen hij vaststelt.
Art 18 : Tegenover derden wordt de vereniging steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekeningen van twee raadsleden, waarvan één van de voorzitter of de secretaris is. Inzake financiele transacties volstaat de handtekening van de pennigmeester voor bedragen welke de 123.95 euro (5.000 bef) niet te boven gaan. De gewone briefwisseling mag door de secretaris alleen ondertekend worden.

Hoofdstuk 4 : ALGEMENE VERGADERING

Art 19 : De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging en is de hoogste macht van de vereniging. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden :

  • De wijziging van de statuten
  • De benoeming en bekrachtiging of afzetting van de leden van de raad van bestuur
  • Het al dan niet goedkeuren van de begroting en de rekeningen
  • Het al of niet verlenen van decharge aan de raad van bestuur
  • De vrijwillige ontbinding van de vereniging
  • De uitsluiting van leden
  • Alle beslissingen die de bevoegdheid van de raad van bestuur overstijgen

Art 20 : Een algemene vergadering zal jaarlijks plaatshebben binnen de eerste drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar, op dag, uur en plaats door de raad van bestuur te bepalen.
Art 21 : Zijn stemgrechtigd op de algemene vergadering, alle leden van vorig verenigingsjaar die op de dag van de algemene vergadering minstens de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Een stemgerechtigd lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat dit gebeurt door een ander stemgerechtigd lid en mits een voorafgaandelijke schriftelijke volmacht, door de volmachtgever behoorlijk ondertekend en gedateerd. Een lid kan slechts één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen.
Art 22 : Een buitengewone algemene vergadering kan door de raad van bestuur worden samengeroepen telkens wanneer het belang van de vereniging zulks eist. De raad van bestuur is hiertoe gehouden wanneer één vijfde van het aantal leden zulks schriftelijk hebben aangevraagd.
Art 23 : De leden worden tot de algemene vergadering uitgenodigd ten minste tien dagen vooraf bij gewone brief, ondertekend door de voorzitter of twee raadsleden. De uitnodiging vermeldt de agenda. Elk schriftelijk voorstel, ondertekend door tenminste vijftien leden en dat aan de raad van bestuur toekomt ten laatste drie dagen voor de vergadering, zal eveneens op de dagorde worden geplaatst.
Art 24 : De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij afwezig of verhinderd is, of bij de behandeling van een punt dat hem persoonlijk aanbelangt, door de secretaris of het oudste aanwezige raadslid. Voor de kiesverrichtingen duidt de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, twee stemopnemers aan. De stemopnemers vormen samen met de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur het bureau van de kiesverrrichtingen. Indien de voorzitteren/of de secretaris uittredend en herkiesbaar zijn, worden zij in het kiesbureau betreffende de raad van bestuur vervangen door één of meerdere andere, nietherkiesbare raadsleden.
Art 25 : Behoudens de wettelijke en stautaire voorziene uitzonderingen is de algemene vergadering geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezigen, en worden de beslissingen geldig genomen bij de eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Over persoonlijke aangelegenheden wordt schriftelijk gestemd.
Art 26 : De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertend door de voorzitter of de secretaris van de vergadering. De leden kunnen er inzage van nemen in de zetel van de vereniging. Uittreksels die bestemd zijn om te worden voortgebracht hetzij in rechte, hetzij elders, worden ondertekend door twee bestuursleden, van wie ÈÈn de voorzitter of de secretaris is.

Hoofdstuk 5 : REKENING/BEGROTING

Art 27 : Elk jaar worden de rekeningen van het afgelopen vereniginsjaar vastgesteld en wordt de begroting voor het volgend verenigingsjaar opgesteld. Deze worden ter inzage van de leden gelegd acht dagen voor de algemene vergadering. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Het verenigingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Hoofdstuk 6 : ONTBINDING

Art 28 : In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.
Art 29 : In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechterlijk, wordt na de vereffening der schulden en aanzuivering van de lasten, het netto overblijvende maatschappelijk bezit overgedragen aan een nederlandstalige v.z.w. welke wordt aangeduid door de algemene vergadering.

Hoofdstuk 7 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art 30 : De raad van bestuur zal het huishoudelijk reglement opstellen dat geldt voor alle leden. Daarin mogen alle bepalingen opgenomen worden voor de goede werking van de vereniging voor zover ze niet in strijd zijn met de wet en de statuten. De raad van bestuur kan een lid voor een bepaalde tijd schorsen indien wordt vastgesteld dat het huishoudeljk reglement bewust wordt overtreden. De schorsing kan slechts uitgesproken worden nadat een overtreding werd vastgesteld waarop hij door een raadslid reeds werd geattendeerd. De schorsing wordt schriftelijk door de raad van bestuur aan de betrokkene betekend.

Inschrijvingen zomer 2021


Schrijf je nu in voor het zomerseizoen 2021.

Zoals vorig jaar gebeurt dit enkel en alleen via de site van Tennis Vlaanderen.

Surf naar het clubdashboard van TC De Jonge Wingerd op de site van Tennis Vlaanderen via deze link: http://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2465.

Onderaan de tab "Tarieven" klik je op de knop "Lid worden" en kan je je inschrijven.

Na je inschrijving krijg je van ons een mail voor de betaling van je lidgeld. Als de storting binnen de acht dagen gebeurt, ben je ingeschreven. Het rekeningnummer van de club bleef ongewijzigd: BE81 7341 3226 1024.

Je kan ook eerst dit demo-filmpje bekijken voor meer info.

Interclub 2021


Wens je deel te nemen aan de interclub competities voor jeugd of volwassenen in 2021, stuur dan vóór 31 januari 2021 een mailtje naar interclub@jongewingerd.be.

Sponsors


 

AGENDA · ACTIVITEITEN


Geen geplande activiteiten op de agenda.

In de kijker


Luc Debroux

Regelmatig zetten we één van onze leden ‘In de kijker’ voor een gesprek over De Jonge Wingerd, het tennis en alles wat hem of haar nog lief is. Deze keer is het de beurt aan de stoerste motard van de club: Luc Debroux. 

Jeugdvriendelijke Tennisclub


TC De Jonge Wingerd kreeg ook voor het nieuwe seizoen de eer om zichzelf een 'jeugdvriendelijke tennisclub' te mogen noemen.

De VTV geeft dit label aan clubs die zich extra inspannen voor hun jeugdige leden.


 

Social Media